Employee Retention

Employee Retention12

พนักงานที่ยอดเยี่ยมคือกุญแจสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ศึกษาและนำกลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน (Employee Retention) ไปปรับใช้ เพื่อเก็บคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไว้นานที่สุด Great employees are key to operating a successful company. Explore some tried-and-true retention strategies that will keep your team together. Implement these strategies to protect and grow your company's talent.

Check out the latest posts
Ruchaneeya Leepila

ค่านิยม ความคาดหวัง ต่อการทำงานและสถานที่ทำงานของคน Gen Z

เข้าใจค่านิยมและความคาดหวังของพนักงานคน Gen Z ผ่านการเรียนรู้แนวคิดของกลุ่มคนทั้ง 4 Gen และผลสํารวจและข้อมูลเชิงลึกความคาดหวังของพนักงานคนรุ่นใหม่ทั้งต่างประเทศและในเมืองไทย พร้อมทั้งรู้ถึงวิธีบริหารจัดการและรักษาพนักงานคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร (Employee Retention)

Rachaphon Sakchiraphong

5 กลยุทธ์ในการรักษาพนักงานที่ได้ผลที่สุดในปี 2022

ปัจจุบันการรักษาพนักงาน (Employee Retention) กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดย 87% ของผู้บริหารฝ่ายบุคคลให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

Rachaphon Sakchiraphong

17 ตัวเลขทางสถิติของการรักษาพนักงานหรือ Employee Retention ที่ต้องให้ความสำคัญในปี 2022

การรักษาพนักงานหรือ Employee Retention กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทีมบริหารและ HR ในช่วงเหตุการณ์ Great Resignation ด้วยอัตราการลาออกที่เพิ่มมากขึ้น หลายบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการสูญเสีย Talent และมี Productivity ที่ลดลง อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเพิ่มมากขึ้นด้วย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search