Chawunrat Anantavarasilpa

Chawunrat Anantavarasilpa

Check out the latest posts
Chawunrat Anantavarasilpa

คู่มือการฝึกอบรมและการพัฒนา Soft Skills ในที่ทำงาน

เมื่อองค์กรสามารถระบุช่องว่างของทักษะ Soft Skills ของพนักงานได้แล้ว จะมีวิธีดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาปรับปรุงช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างไร?

Chawunrat Anantavarasilpa

ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อให้การประเมินผลพนักงาน 360 องศาใช้งานได้จริง

การนำระบบการประเมินแบบ 360 องศาไปใช้ให้มีประสิทธิภาพอาจเป็นงานที่ท้าทายสำหรับองค์กร บทความชิ้นนี้จะพูดถึงอุปสรรคและเสนอแนะวิธีเอาชนะปัญหา เพื่อให้พนักงานและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประเมินรูปแบบนี้

Chawunrat Anantavarasilpa

10 ตัวอย่างค่านิยมองค์กรที่สร้าง Employee Engagement และเสริมความสำเร็จขององค์กร

การสร้างค่านิยมองค์กรที่ชี้นำพฤติกรรมของคนในองค์กรเป็นหนทางที่จะผลักดันผลสำเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chawunrat Anantavarasilpa

เข้าใจความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วย OKR กับ KPI

พบความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI และการใช้งานร่วมกันของทั้งสองเฟรมเวิร์กนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ทำให้การบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องง่าย

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search