Transformational Leaders

Transformational Leaders17

Transformational Leader หรือผู้นำในภาวะการเปลี่ยนแปลง จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการสื่อสารที่ดี เปิดกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือ trust ให้กับลูกทีม และสามารถทำให้การทำงานในทีมไปในทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดและเติบโตแบบยั่งยืน Transformational leaders are those who have the ability to inspire others to greatness. They are able to motivate people to achieve their goals. Explore our studies on how leaders can lead a positive work culture and why this is important.

Check out the latest posts
Bank Sutharoswatcharatorn

4 คุณสมบัติของผู้จัดการชั้นยอด ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งได้

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งในเชิงบวกนั้น ผู้จัดการคือส่วนสำคัญ แต่ไม่ใช่ผู้จัดการทุกคนนั้นจะทำได้ เพราะต้องมีคุณสมบัติที่ต้องมี 4 อย่างด้วยกัน

Bank Sutharoswatcharatorn

สาระสำคัญจากผู้ก่อตั้ง Happily.ai ที่กล่าวในงาน Thailand HR Day 2019

Tareef Jafferi ผู้ก่อตั้ง Happily.ai เน้นย้ำถึงความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีด้าน People Analytics เข้ามาทำ People Transformation สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search